Процес на рецензиране

Подробности

Процесът на рецензиране в „Журнал за исторически и археологически изследвания“ в общи линии следва четириетапна процедура.

Първият етап започва с изпращането на статията Ви в научното списание. На този първи етап редакторът ще реши дали тя е подходяща за него, задавайки въпроси като:

А) Следвал ли е авторът указанията на списанието?
Б) Дали това е точното списание за тази статия?
В) Читателите на списанието смятат ли, че това е интересно и полезно?

Редакторът може незабавно да отхвърли статията, в противен случай се преминава към следващия етап, към партньорска проверка.

Етап втори: Първи кръг от партньорски проверки
Главният редактор намира и извършва контакт с между 2-ма и 5-ма изследователи, представители на академичните среди, които са експерти във Вашата област. Важно е авторите да знаят, че рецензентите няма да бъдат от Вашия университет или институция. Основният източник на подходящи независими рецензенти е системата ScholarOne. Рецензентите ще бъдат помолени да прочетат статията Ви, да я оценят и да посъветват главния редактор дали тя да се публикува в това списание.

Те ще дадат мнение дали:
А) работата Ви е оригинална или нова;
Б) вашата методология е подходяща и описана, така че други да могат да репликират това, което сте направили;
В) сте представили Вашите резултати ясно и по подходящ начин;
Г) Вашите заключения са надеждни и значими;
Д) работата е с достатъчно висок стандарт, за да бъде публикувана в списанието.

След това ще получите обратна информация за статията си и ще Ви уведомим дали трябва да се направят промени, преди тя да бъде публикувана. Моля, обърнете внимание, че окончателното редакционно решение за даден материал и изборът, кой да бъде поканен за неговото рецензиране, винаги е по усмотрение само на редактора. Ако материалът не поддържа достатъчно високи академични стандарти, той може да бъде отхвърлен.

Етап трети: Прегледайте и изпратете отново
На този етап Вие може да промените статията си въз основа на коментарите на рецензентите, като я препратите отново с някои или всички направени промени.
Ако решите, че не искате да приемете всички коментари на рецензентите, може да включите кратко обяснение защо не считате, че те са приложими към изпратената от Вас статия. След това редакторът може да направи оценка и да включи Вашето обяснение, когато променената статия се изпрати обратно на рецензентите.

Етап четири: Прието
Ако работата накрая отговаря на редакционните и рецензентските стандарти, тя се приема за публикуване. И това е – Вие вече сте преминали през рецензиране.

Забележка: Времето между приемането и публикуването на изследването може да отнеме от 1 до 12 месеца.