Указания за публикуване

В списанието се приемат статии на български и английски език.
Текстовете трябва да бъдат оформени според следните изисквания:
• заглавието да бъде изписано на оригиналния език на статията и преведено на английски език;
• името на автора да бъде изписано на оригиналния език на статията и на английски език;
• да има резюме (Abstract) от 150–300 думи на английски и на български език;
• след резюмето да бъдат изписани на английски и на български език ключовите думи в текста (най-малко 5);
• снимките, таблиците, диаграмите и схемите (ако има такива) да се поставят на точното място в текста, да се отбележат с последователна номерация и да имат анотиращи текстове;
• архивните материали да се цитират в бележки под линия – footnotes;
• цитирането на ползваните извори и литература да е съгласно т.нар. „Харвардска система“ (Harvard short reference system);
• при цитирането на литературата да се прилага транслитерация на имената на авторите от кирилица на латиница според Обтекаемата система;
• при цитирането на литература заглавията на публикациите на кирилица се транслитерират на латиница, след което в квадратни скоби се изписват в оригинал.

Виж приложените модели за цитиране и оформяне на текста на публикацията:


Ι. ЦИТИРАНЕ

МОНОГРАФИЯ:
с един автор:
Kanitz 1995: F. Kanitz. Dunavska Bulgaria i Balkanat. Т. I–III. Sofia: Borina, 1995 [Ф. Каниц. Дунавска България и Балканът. Т. I–III. София: Борина, 1995].
Majdrakova-Chavdarova 1985: O. Mazhdrakova-Chavdarova. Vazrozhdenetsat Stefan Penev Ahtar. Sofia: Narodna prosveta, 1985 [О. Маждракова-Чавдарова. Възрожденецът Стефан Пенев Ахтар. София: Народна просвета, 1985].
• с двама или повече автори:
Zheleva-Martins, Farkov 2009: D. Zheleva-Martins, Yu. Farkov. Istoria na balgarskoto gradoustroystvo XIX–XX v. Parva chast. Diahronni analizi na ustroystvoto na golemite gradove. Sofia: Izd. „Valentin Trayanov“, 2009 [Д. Желева-Мартинс, Ю. Фърков. История на българското градоустройство XIX–XX век. Първа част. Диахронни анализи на
устройството на големите градове
. София: Изд. „Валентин Траянов“, 2009].
• без автор:
Atlas 2008: Atlas „Balgarskite zemi v evropeyskata kartografska tradicia (III–XIX v.)“. Sofia: Tangra-Tan-nak-ra, 2008 [Атлас „Българските земи в европейската картографска традиция (III–XIX в.)“. София: Тангра-Тан-нак-ра, 2008].
• с редактор(и)/ съставител(и):
IBB 2012: Italia, Bulgaria i Balkanite (1870–1919). A. Kostov, P. Danova (red.). Sofia: IK „Gutenberg“, 2012 [Италия, България и Балканите (1870–1919). А. Костов, П. Данова (ред.). София: ИК „Гутенберг“, 2012].

При цитиране на преиздадена книга се отбелязва и броят на изданието
(първо издание не се отбелязва):

Andreev, Lazarov, Pavlov 1999: Y. Andreev, I. Lazarov, P. Pavlov. Koy koy e v Srednovekovna Bulgaria. 2-ro izd. Sofia: Izd. „Petar Beron“, 1999 [Й. Андреев, И. Лазаров, П. Павлов. Кой кой е в Средновековна България. 2-ро изд. София: Изд. „Петър Берон“, 1999].

СТАТИЯ/СТУДИЯ НА СБОРНИК/ПЕРИОДИКА:
Draganova 1972: T. Draganova. Tarnovo prez XIX v. – Izvestia na Okrazhnia istoricheski muzey – Veliko Tarnovo, V, 1972, 163–214 [Т. Драганова. Търново през XIX в. – Известия на Окръжния исторически музей – Велико Търново, V, 1972, 163–214].

ЦИТИРАНЕ НА ИНТЕРНЕТ ИЗТОЧНИЦИ:
Peterson 2008: W. Peterson. The Queen’s Messenger: An Underwater Telegraph to Balaclava [online]. In The War Correspondent: The Journal of The Crimean War Research Society. Available at http://www.atlantic-cable.com/Cables/1855Crimea/#_edn1 [20.03.2017].
AD 2016: Abraham Darby, 2016. In Encyclopædia Britannica Online. Available at http://www.britannica.com/biography/Abraham-Darby [24.02.2016].

ОСОБЕНОСТИ
При липса на дата на мястото на датата се изписва: n.d.
При липса на място на издаване се изписва: n.p.

ЦИТИРАНЕ В ТЕКСТА:
(Berov 1996a)
(Ilchev, Mitev 2003: 17–25)
(60 Years 1939: 23)
(Eldarov 2002: 38–42)
(Paskaleva 1986: 36; Berov 1996a: 23; 1996b: 38)
(Peterson 2008)
(Abraham Darby 2016)
(Dzhaleva-Chonkova i kol. 1997: 50) (ако авторите са четирима или повече)

Цитатът се поставя преди препинателния знак – пример:
Терминът има латински произход и според Oxford Latin Lexicon означава „старателна, усърдна, ревностна работа/дейност/деятелност“ (Glare 2012: 977, 978). Това определение на понятието е доста общо и излиза извън икономическото обяснение на индустрията като дял от стопанството…

ЦИТИРАНЕ НА НЕПУБЛИКВАНИ ИЗВОРИ И ПЕРИОДИКА:
Изворите се цитират в бележки под линия (footnote)

• архивни източници:
При първо сповенаване на архивен документ трябва да се изпише цялостно наименованието на архива:
Държавен архив–Варна, Ф. 29К, оп. 1, а.е. 15, л. 1–2.
Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – Български исторически архив, Ф. 6, а.е. 7, л. 3.
The National Archives, Foreign Office 78/450, Letter from Strafford de Redcliffe to Henry Abbot, 13 April 1858, Constantinople.
При следващо споменаване се изписва съкратено:
ДА–Варна, Ф. 29К, оп. 1, а.е. 15, л. 1–2.
НБКМ–БИА, Ф. 6, а.е. 7, л. 3.
TNA, FO 78/450, Letter from de Redcliffe to Abbot, 13 April 1858.
• периодика:
Цариградски вестник, I, 23, 13 март 1850, с. 4.
Държавен вестник, ΙV, 19, 19 февруари 1883, с. 5.
Times, 23, 15 October 1856, p. 1.

ТАБЛИЦИ, ФИГУРИ
Таблици и фигури се поставят на съответното място в текста и се придружават с анотация:
Таблица 1. Фабриките в българските земи до Освобождението (1878 г.) – извори и литература
Фигура 1. Динамика на приходно-разходната книга на Доростолската и Червенската митрополия


ΙΙ. ОФОРМЛЕНИЕ НА ТЕКСТА – МОДЕЛ:

ЗАГЛАВИЕ НА ОРИГИНАЛНИЯ ЕЗИК
ЗАГЛАВИЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Име ФАМИЛИЯ
Name SURNAME

Abstract: (150–300 думи)
Keywords: (най-малко 5)
Резюме: (150–300 думи)
Ключови думи: (най-малко 5)


Основен текст
(препоръчителен обем 22 000–27 000 знака с интервалите – ок. 12–15
страници)


ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:


III. УКАЗАНИЯ
за публикуване в Журнал за исторически и археологически
изследвания на статия, представяща ново издание (книга, сборник)

В списанието се приемат за публикуване статии на български и английски език, представящи ново издание (книга, сборник). Текстовете им трябва да бъдат оформени според същите изисквания, приложими спрямо статиите, без наличието на резюме (Abstract) и ключови думи и с максимален обем от 5 стандартни страници (9000 знака с интервалите). При нужда да се цитират литературни източници, това следва да се направи при същите изисквания, валидни за статиите.


ПРИМЕРЕН МОДЕЛ:

Принос към изучаването на българската община през Възраждането
(Тихомир Тонков. Търновската община 1763–1878 г. В. Търново: Народна библиотека „Петко Р. Славейков“, 2020, 392 стр.)

Contribution to the Study of the Bulgarian Municipality during the
National Revival Period
(Tihomir Tonkov. The Municipality of Tarnovo 1763–1878. V. Tarnovo: Petko R. Slaveykov National Library, 2020. 392 pp.)


Иван РУСЕВ
Ivan ROUSSEV

Основен текст
(препоръчителен обем до 9000 знака с интервалите – ок. 5 страници)

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES: