Публикационна етика

1. Задължения на авторите
Стандарти за отчитанеАвторите, които докладват за резултатите от изследването си, трябва да представят правилно отчетена работа заедно с ясно дискутираното ѝ значение. Източниците на данни трябва да бъдат представени точно. Статията трябва да представя достатъчно информация и препратки, за да позволи на други да репликират работата.
Достъп и запазване на данниАвторите трябва да могат да предоставят необработените данни, свързани с дадена статия, за редакционен преглед, ако бъдат поискани. Авторите също така трябва да са готови да предоставят публичен достъп до тези данни. Те трябва да съхраняват данните за достатъчен период от време след публикуването на статията.
Оригиналност и плагиатствоАвторите трябва да направят изявление, че тяхната работа е била оригинално написана. Ако работата и/или думите на други са били използвани, този факт трябва да бъде подходящо представен (т.е. цитиран или позован). Всеки получен ръкопис ще бъде проверен за плагиатство. Нито една част на ръкописа не трябва да съдържа плагиатство. При откриване на плагиатство могат да се предприемат следните действия:
– Незабавно отхвърляне на ръкописа.
– Забрана на авторите за последващи публикации в списанието.
– Да се осъществи връзка с декана, ръководителя на съответния факултет, катедра, институция или организация или заместник-ректора/ректора на университета, с който е свързан авторът, за да се предприемат съответни действия срещу него.
Многократна, излишна или едновременна публикацияАвторите не трябва да предлагат за публикуване ръкописи, съдържащи основно един и същ научноизследователски продукт, предоставен на едно или повече други списания за първо публикуване. Основен принцип е, че едновременното подаване на един и същ труд на повече от един издател представлява неетично поведение за публикуване и не е приемливо.
Потвърждение на източницитеВинаги трябва да се признава работата на други автори. Авторите трябва да цитират онези публикации, които имат значително влияние върху научната област на ръкописа.
Авторство на публикациятаАвторството трябва да бъде ограничено до всички, които са допринесли значително за съдържанието на ръкописа – всички, които са направили значителен принос, трябва да бъдат включени като съавтори. Съответният автор отговаря за списъка със съавтори, който трябва да включва единствено фактически сътрудници.
Разкриване и конфликт на интересиВсички автори следва да оповестяват всички финансови или други възможни конфликти на интереси, които биха могли да се считат за повлияли на резултатите или на тяхното тълкуване.
Грешки във вече публикуваните произведенияАко някой автор открие съществена грешка или неточност в публикувана творба, е негова/нейна отговорност на уведоми незабавно Редакционния съвет и да сътрудничи с редактора, за да оттегли или коригира документа.
2. Задължения на редакторите
Решения за публикуванеГлавният редактор е отговорен за решенията коя от изпратените статии да бъде публикувана. Главният редактор се ръководи от политиката на Редакционния съвет за спазване на законовите изисквания по отношение на обидни изявления, нарушения на авторски права и плагиатство. Главният редактор може да се консултира с други редактори или с рецензенти, за да финализира решението.
Честно отношениеЧленовете на Редакционния съвет трябва да оценяват ръкописите само за тяхното научно съдържание, без да вземат предвид раса, пол, сексуална ориентация, религиозни вярвания, етнически произход, гражданство или политическа философия на авторите.
ПоверителностЧленовете на Редакционния съвет не трябва да разкриват никаква информация за подадения труд на друг, освен на съответния автор, рецензенти, потенциални рецензенти и представители на издателя. Редакционният съвет трябва да гарантира двустранния процес на партньорска проверка, при който авторите и рецензентите са анонимни.
Разкриване на информация и конфликт на интересиЧленовете на Редакционния съвет не трябва да разкриват съдържанието на непубликувани материали от представен ръкопис или да го използват за собствените си изследвания без писменото съгласие на авторите.
3. Задължения на рецензентите
Принос към редакционните решенияРецензентите допринасят за редакционния процес и решения относно подадените ръкописи. Рецензентите трябва да подпомагат авторите да усъвършенстват ръкописите си чрез редакционни съобщения.
БързинаРецензент, който счита себе си за неквалифициран да прегледа предложеното изследване или установи, че ръкописът не може да бъде прегледан своевременно, трябва да уведоми главния редактор и да се оттегли от процеса на рецензиране.
ПоверителностРецензентът трябва да третира всеки получе за преглед ръкопис като поверителен документ. Рецензентите не трябва да разкриват или да обсъждат с някоя друга страна съдържанието на ръкописа, освен ако не са упълномощени от главния редактор и авторите.
Стандарти за обективностРецензентите трябва да действат в съответствие с обективни критерии. Рецензентите трябва да изкажат своето мнение ясно и въз основа на подкрепящи аргументи.
Потвърждение на източницитеРецензентите трябва да информират главния редактор за всяка съществена прилика или припокриване между представения ръкопис и всяка друга публикувана творба, с която те са запознати лично. От рецензентите също се очаква да идентифицират съответната публикувана творба, която не е цитирана от авторите.
Разкриване и конфликт на интересиРецензентите трябва да запазват поверителността си и да не използват за лична изгода информация или идеи, получени по време на партньорската проверка на представен ръкопис. Рецензентите да откажат преглеждането на ръкописи, в които има конфликт на интереси, произтичащ от конкурентни, колективни или други връзки, които те могат да имат с някой от авторите, компаниите или институциите, асоциирани към изследователската работа.
4. Задължения на издателя
Независимост на редакционните решенияИздателят не участва в решенията, взети от Редакционния съвет относно публикуването на отделни статии. Издателят се ангажира да гарантира, че рекламата, повторното отпечатване или друга търговска дейност няма да окаже влияние върху редакционните решения.
Работа в мрежа с други издателиИздателят подпомага Редакционния съвет при комуникации с други списания и/или издатели, когато това е полезно за Съвета и/или за рецензентите.
Привеждане в съответствие с международните стандартиИздателите си сътрудничат с други известни издатели и индустриални асоциации в процеса на установяване на стандарти за най-добри практики по етични въпроси, грешки и оттегляния.