ЖИАИ 2017/1

Съдържание

В. Беков. Оловните контролни тежести на Одесос от елинистическата епоха

Я. Тачев. Изключително рядка провинциална монета на Аполония Понтийска

Я. Тачев. Провинциалното монетосечене на Аполония Понтийска. Номинали

В. Върбанов. Находка от антониниани от с. Панайот Волов, Шуменско

Л. Василев. Ранносредновековна медна монета на Арабския халифат от Пловдив

D. Rozmus, J. Tokaj. The resonance of the Eastern and Byzantine influences upon the 12th century coins in Poland – selected examples of the mintage of Władysław II Wygnaniec and Bolesław IV Kędzierzawy

Р. Иванов. Моливдовул на Алексий Комнин (1106–1142) от Пловдив

К. Кръстев. Съкровище от село Каменар, общ. Поморие

К. Кръстев. Монета на Източно-индийската компания от Казанлък

К. Кръстев. Златни османски монети от XVIII–XX в. от фонда на Исторически музей „Искра“–Казанлък

Н. Митев, Д. Георгиев. Колективна находка с османски монети от XIX век, открита в с. Рояк, Провадийско

Съкращенията в броя

Авторите в броя