ЖИАИ 2014/3

Съдържание

П. Минков. Украсена раннобронзова каменна брадва от района на Момчилград

И. Стоянов. За бунта на Виталиан и неговите федерати – българи

М. Христов. Наблюдения върху амфорния материал от две късноантични укрепления в района на гр. Самоков

Д. Петков. Желаел ли е Сталин федерация на Балканите? Краят на федератвната идея в българо-югославските отношения

С. Димова. Колекцията от тетрадрахми на Месамбрия в Музей „Старинен Несебър”

Я. Тачев. Нов тип провинциална монета на Анхиало

В. Беков, Н. Митев. Aнтични, средновековни и ренесансови монети от колекцията на Христо Раев

И. Ефтомова. VII-ми конгрес на Асоциацията на антрополозите за Югоизточна Европа (InASEA) „Култури на кризата: преживяване и справяне с катаклизмите и бедствията в Югоизточна Европа” (18–21 септември 2014 г., Истанбул, Турция)

Съкращенията в броя

Авторите в броя