ЖИАИ 2013/2

Съдържание

П. Минков. Едно необходимо допълнение

Д. Дамянов. Археологически проучвания на Стария Смолян – Средни Родопи

В. Беков. Хипотеза за локализацията на Securisca (пътна станция и военен лагер на Крайдунавския път) – под крепостта на Змийската канара, между с. Драгаш войвода и Никопол

М. Христов. Към проблемите на селищното развитите в самоковската котловина в късноримския и ранновизантийския период (IV–VIв.)

Е. Димитрова. Епископски храмове и резиденции в провинция Moesia Secunda през IV–VI в. (Novae, Durostorum, Zikideva, Marcianopolis, Odessos). I част

Г. Ковачев. Разпространение на селищата във вертикалното и хоризонталното пространство на Североизточна Тракия през ІV–VІ и ХІІІ–ХІV век

Т. Петров. Развитие и роля на българското образование през османското владичество и Възраждането

Р. Ангелова. Свещеник Иван Дочев (1879–1972) – между ежедневието и войната

С. Минков. Статутът на Северна Добруджа и българо-германските отношения в годините на Първата световна война

В. Параскевов. Студената война и културната пропаганда в българо-британските отношения (1947–1950 г.)

Н. Митев. Маршрутът на кръстоносната армия на Владислав Варненчик в Североизточна България (по нумизматични данни)

М. Класнаков. Монети на ерцхерцогство Австрия, херцогство Прусия и Свещената Римска империя в колективна находка от гр. Ахтопол

Д. Радойнова. За съдбата на един почти неизвестен паметник на българщината

М. Драгнева. Символи и алегории в сватбената обредност от Провадийско

Съкращенията в броя

Авторите в броя